PÁL I. LEVELE A KORINTHUSBELIEKHEZ

9. fejezetMint él az apostol az ő tisztében a keresztyén szabadsággal

1 Nem vagyok-é apostol? Nem vagyok-é szabad? Nem láttam-é Jézus Krisztust, a mi Urunkat? * Nem az én munkám vagytok-é † ti az Úrban? [u'r\xe9sz 15,8. Csel. 9,3.5.17. 26,16. 22,17.'] ; [u'r\xe9sz 4,15.']

2 Ha egyebeknek nem vagyok apostoluk, de bizony néktek az vagyok, mert az én apostolságomnak pecsétje * az Úrban ti vagytok. [u'r\xe9sz 4,15.']

3 Ez az én védelmem azok ellenében, a kik vádolnak engem.

4 Nincsen-é arra jogunk, * hogy együnk és igyunk? [u'Luk. 10,8.']

5 Nincsen-é arra jogunk, hogy keresztyén feleségünket magunkkal hordozzuk, mint a többi apostolok is és az Úrnak atyjafiai és * Kéfás? [u'M\xe1t. 8,14.']

6 Avagy csak nekem * és Barnabásnak nincs-é jogunk, hogy ne dolgozzunk? [u'Csel. 13,2.']

7 Kicsoda katonáskodik valaha a maga zsoldján? Kicsoda plántál szőlőt, és nem eszik annak gyümölcséből? Vagy kicsoda legeltet nyájat, és nem eszik a nyájnak tejéből?

8 Vajjon emberi módon beszélem-é ezeket? vagy nem ezeket mondja-é a törvény is?

9 Mert a Mózes * törvényében meg van írva: Ne kösd fel a nyomtató ökörnek száját. Avagy az ökrökre van-é az Istennek gondja? [u'5 M\xf3z. 25,4. 1 Tim. 5,18.']

10 Avagy nem érettünk mondja-é általában? Mert mi érettünk íratott meg, hogy a ki szánt, * reménység alatt kell szántania, és a ki csépel, az ő reménységében részesnek lennie reménység alatt. [u'2 Tim. 2,6.']

11 Ha mi * néktek a lelkieket vetettük, † nagy dolog-é, ha mi a ti testi javaitokat aratjuk? [u'R\xf3m. 15,27.'] ; [u'Gal. 6,6.']

12 Ha egyebek részesülnek a ti javaitokban, mért nem inkább * mi? De † mi nem éltünk e szabadsággal; hanem mindent eltűrünk, hogy valami akadályt ne gördítsünk a Krisztus evangyélioma elé. [u'vers 14. r\xe9sz 4,15.'] ; [u'Csel. 20,33.34. 2 Kor. 11,9.']

13 Nem tudjátok-é, hogy a kik a szent dolgokban munkálkodnak, a szent helyből élnek, * és a kik az oltár körül forgolódnak, az oltárral együtt veszik el részüket? [u'4 M\xf3z. 18,8.31. 5 M\xf3z. 18,2.3.']

14 Ekképen rendelte az Úr is, hogy a kik az evangyéliomot hirdetik, az evangyéliomból * éljenek. [u'Luk. 10,7. M\xe1t. 10,10. Gal. 6,6.']

15 De én * ezek közül egygyel sem éltem. Nem azért írtam azonban ezeket, hogy velem is így történjék, mert jobb nékem meghalnom, hogysem valaki hiábavalóvá tegye az én dicsekedésemet. [u'Csel. 18,3.']

16 Mert ha az evangyéliomot hirdetem, nem dicsekedhetem, mert szükség kényszerít * engem. Jaj ugyanis nékem, ha az evangyéliomot nem hirdetem. [u'Csel. 18,9.']

17 Mert ha akaratom szerint mívelem ezt, jutalmam van; * ha pedig akaratom nélkül, sáfársággal † bízattam meg. [u'2 Tim. 4,7.8.'] ; [u'r\xe9sz 4,1.']

18 Micsoda tehát az én jutalmam? Hogy prédikálásommal ingyenvalóvá tegyem * a Krisztus evangyéliomát, hogy ne használjam ki ama† szabadságomat az evangyéliom hirdetésénél. [u'vers 11.12.'] ; [u'r\xe9sz 8,9. M\xe1t. 10,7.8.']

19 Mert én, noha mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mindenkinek szolgájává * tettem, hogy a többséget megnyerjem. [u'M\xe1t. 20,27.28. 2 Kor. 11,7.']

20 És a zsidóknak zsidóvá lettem, hogy * zsidókat nyerjek meg; a törvény alatt valóknak törvény alatt valóvá, hogy a törvény alatt valókat megnyerjem; [u'Csel. 16,8. 21,26.']

21 A törvény nélkül valóknak törvénynélkülivé, * noha nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvényében való, hogy törvény nélkül valókat nyerjek meg. [u'R\xf3m. 3,26. Gal. 2,3.']

22 Az erőtleneknek erőtelenné lettem, hogy * az erőteleneket megnyerjem. Mindeneknek mindenné † lettem, hogy minden módon megtartsak ** némelyeket. [u'r\xe9sz 8,13. R\xf3m. 14,20.21.'] ; [u'2 Kor. 11,29.'] ; [u'R\xf3m. 11,14.']

23 Ezt pedig az evangyéliomért mívelem, hogy részestárs * legyek abban. [u'Fil 2,16.']

Intés a rothadatlan koronáért való küzdelemre

24 Nem tudjátok-é, hogy a kik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de egy veszi el a jutalmat? Úgy fussatok, * hogy elvegyétek. [u'Gal. 5,7.']

25 Mindaz pedig a * ki pályafutásban tusakodik, mindenben magatűrtető; azok ugyan, hogy romlandó koszorút nyerjenek, mi pedig † romolhatatlant. [u'Ef\xe9z. 6,12.'] ; [u'r\xe9sz 4,7.8. 1 P\xe9t. 1,4.']

26 Én azért úgy * futok, mint nem bizonytalanra; úgy viaskodom, mint a ki nem levegőt vagdos; [u'2 Tim. 4,8.']

27 Hanem megsanyargatom * testemet és szolgává teszem; hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek. [u'R\xf3m. 6,12.13.18.19. R\xf3m. 8,13. 13,14.']