PÁL I. LEVELE A KORINTHUSBELIEKHEZ

7. fejezetHázasságról, hajadonságról és özvegységről

1 A mik felől pedig írtatok nékem, jó a férfiúnak * asszonyt nem illetni. [u'vers 26.']

2 De a paráznaság miatt minden férfiúnak tulajdon felesége legyen, és minden asszonynak tulajdon férje.

3 A feleségének adja meg a férj a köteles jóakaratot; hasonlóképen a feleség is a férjének.

4 A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje; hasonlóképen a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége.

5 Ne foszszátok meg egymást, hanemha egyenlő akaratból bizonyos ideig, hogy ráérjetek a bőjtölésre és az imádkozásra, azután ismét együvé térjetek, hogy a Sátán meg ne kísértsen titeket, mivelhogy magatokat meg nem tartóztathatjátok.

6 Ezt pedig kedvezésképen mondom, nem parancsolat szerint.

7 Mert szeretném, ha minden ember úgy volna, mint én magam is; de kinek kinek * tulajdon kegyelmi ajándéka vagyon Istentől, egynek így, másnak pedig úgy. [u'M\xe1t. 19,12.']

8 Mondom pedig a nem házasoknak és az özvegyasszonyoknak, hogy jó nékik, ha úgy maradhatnak, mint én is.

9 De ha magukat meg nem tartóztathatják, * házasságban éljenek: mert jobb házasságban élni, mint égni. [u'1 Tim. 5,14.']

10 Azoknak pedig, a kik házasságban vannak, hagyom nem én, hanem az * Úr, hogy az asszony † férjétől el ne váljék. [u'1 Thess. 4,15.'] ; [u'M\xe1t. 5,32. Malak. 2,14.']

11 Hogyha pedig elválik is, maradjon házasság nélkül, vagy béküljön meg férjével; és a férj se bocsássa el a * feleségét. [u'M\xe1rk 10,11.']

12 Egyebeknek pedig én mondom, nem az Úr: Ha valamely atyafinak hitetlen felesége van, és ez vele akar lakni, el ne bocsássa * azt. [u'vers 14.16.']

13 És a mely asszonynak hitetlen férje van, és ez vele akar lakni, el ne bocsássa azt.

14 Mert meg van szentelve a hitetlen férj az ő feleségében, és meg van szentelve a hitetlen asszony az ő férjében, mert különben a ti gyermekeitek tisztátalanok volnának, most * pedig szentek. [u'R\xf3m. 11,16.']

15 Ha pedig a hitetlen elválik, ám váljék el; nem vettetett szolgaság alá a keresztyén férfiú, vagy asszony az ilyen dolgokban. De békességre * hívott minket az Isten. [u'Ef\xe9z. 2,14.17.']

16 Mert mit tudod, te asszony, * ha megmentheted-e a férjedet; vagy mit tudod, te férfiú, ha megmentheted-e a feleségedet? [u'1 P\xe9t. 3,1.2.']

17 Csak a mint kinek-kinek adta az Isten, a mint kit-kit elhívott az Úr, úgy járjon. És minden gyülekezetben ekképen rendelkezem.

18 Körülmetélten hivatott el valaki? ne fedezze el azt; körülmetéletlenül hivatott el valaki? me metélkedjék körül.

19 A * körülmetélkedés semmi, a körülmetéletlenség is semmi; hanem Isten parancsolatainak megtartása. [u'Gal. 5,6. 6,15.']

20 Kiki * a mely hivatásban hívatott el, abban maradjon. [u'Ef\xe9z. 4,1.']

21 Szolgai állapotban hivattattál el? Ne gondolj vele, sőt ha szabad lehetsz is, inkább élj azzal.

22 Mert az Úrban elhívott szolga az Úrnak szabadosa; hasonlóképen * a ki szabadságban hívatott el, † Krisztusnak szolgája. [u'J\xe1n. 8,36. Gal. 5,13.'] ; [u'Ef\xe9z. 6,6.']

23 Áron vétettetek meg, ne * legyetek embereknek szolgái. [u'r\xe9sz 6,20. 1 P\xe9t. 1,18.19.']

24 Kiki * a miben elhívatott, atyámfiai, abban maradjon meg az Isten előtt. [u'vers 17.20.']

25 A hajadonok felől nincs ugyan parancsolatom az Úrtól, de tanácsot adok úgy, mint a ki irgalmasságot nyertem az Úrtól, hogy * hitelreméltó legyek. [u'1 Tim. 1,12.']

26 Úgy ítélem azért, hogy jó ez a jelenvaló szükség miatt, hogy * tudniillik jó az embernek úgy maradni. [u'Jer. 16,2. vers 1. 1 M\xf3z. 2,18.']

27 Feleséghez köttettél? Ne * keress elválást. Megszabadultál feleségedtől? Ne keress feleséget. [u'vers 10.11.']

28 De ha veszel is feleséget, nem vétkezel; és ha férjhez megy is a hajadon, nem vétkezik * ; de az ilyeneknek háborúságuk lesz a testben. Én pedig kedveznék néktek. [u'vers 38.']

29 Ezt pedig azért mondom, atyámfiai, mert az idő rövidre * van szabva ezentúl, azért a kiknek van is feleségök, úgy legyenek, mintha nem volna. [u'R\xf3m. 13,11.']

30 És a kik sírnak, mintha nem sírnának; és a kik vígadnak, mintha nem vígadnának; a kik vesznek, mintha semmijök sem volna.

31 És a kik élnek e világgal, mintha nem élnének: mert * elmúlik e világnak ábrázatja. [u'1 J\xe1n. 2,17. Zsolt. 39,7. Jak. 1,10. 4,14.']

32 Azt akarnám pedig, hogy ti gond nélkül legyetek. A ki házasság nélkül van, * arra visel gondot, a mi az Úré, mimódon kedveskedhessék az Úrnak; [u'1 Tim. 5,5.']

33 A ki pedig feleséget vett, a világiakra visel gondot, mimódon kedveskedhessék a * feleségének. [u'Ef\xe9z. 5,29.']

34 Különbözik egymástól az asszony és a hajadon. A ki * nem ment férjhez, az Úr dolgaira visel gondot, hogy szent legyen mind testében, mind lelkében; a ki pedig férjhez ment, a világiakra visel gondot, mimódon kedveskedhessék a férjének. [u'vers 38.']

35 Ezt pedig a ti hasznotokra mondom; nem hogy tőrt vessek * néktek, hanem hogy illendőképen és állhatatosan ragaszkodjatok az Úrhoz háboríthatatlanul. [u'vers 9.']

36 De ha valaki szégyennek tartja az ő hajadon leányára, ha virágzó idejét múlja, és úgy kell történnie, a mit akar, azt cselekedje, nem vétkezik; menjenek * férjhez. [u'vers 9.38.']

37 A ki pedig szilárdan áll a szívében és a szükség nem kényszeríti, hatalma pedig van a tulajdon akarata fölött, és azt végezte el szívében, hogy megtartja hajadon leányát, jól cselekszi.

38 Azért, a ki férjhez adja, az * is jól cselekszi, de a ki nem adja férjhez, még jobban † cselekszi. [u'vers 9.'] ; [u'vers 32.34.']

39 Az asszonyt törvény köti, míg férje él, * de ha férje meghal, szabadon férjhez mehet, a kihez akar, csakhogy az † Úrban. [u'R\xf3m. 7,2.'] ; [u'2 Kor. 6,14.16.']

40 De boldogabb, * ha úgy marad, az én véleményem szerint; pedig hiszem, hogy bennem is Istennek lelke van. [u'vers 26.28.32.']