PÁL I. LEVELE A KORINTHUSBELIEKHEZ

3. fejezetÓvás a tanítók miatt való pártoskodástól, mert azok csak szolgák; ura és alapja az üdvösségnek Krisztus

1 Én sem szólhattam néktek, atyámfiai, mint lelkieknek, hanem mint testieknek, mint a Krisztusban * kisdedeknek. [u'J\xe1n. 16,12.']

2 Téjnek italával tápláltalak titeket és nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna meg, sőt még most sem bírjátok meg: * [u'2 P\xe9t. 2,2. Zsid. 5,12.13.']

3 Mert még testiek vagytok; mert a mikor írigykedés, versengés * és visszavonás van köztetek, vajjon nem testiek vagytok-é és nem ember szerint jártok-é? [u'r\xe9sz 1,10.11. 11,18.']

4 Mert mikor egyik ezt mondja: * Én Pálé vagyok; a másik meg: Én Apollósé; nem testiek vagytok-é? [u'r\xe9sz 1,12.']

5 Hát kicsoda Pál és kicsoda Apollós? * Csak szolgák, kik által hívőkké lettetek, és pedig a mint kinek-kinek az Úr adta. [u'Csel. 18,24.']

6 Én plántáltam, * Apollós öntözött; de † az Isten adja vala a növekedést. [u'Jak. 1,21. r\xe9sz 4,15. Csel. 18,1.4.8.'] ; [u'Csel. 18,24.28.']

7 Azért sem a ki plántál, nem valami, sem a ki öntöz; hanem a növekedést adó Isten.

8 A plántáló pedig és az öntöző egyek; de mindenik a maga jutalmát veszi a maga munkája * szerint. [u'Zsolt. 62,13. R\xf3m. 2,6. Jel. 22,12.']

9 Mert Isten munkatársai vagyunk: Isten * szántóföldje, Isten † épülete vagytok. [u'2 Kor. 6,1. 2,14.'] ; [u'Ef\xe9z. 2,20. 1 P\xe9t. 2,5.']

10 Az Istennek nékem adott kegyelme szerint, mint bölcs * építőmester, fundamentomot † vetettem, de más épít reá. Kiki azonban meglássa mimódon épít reá. [u'r\xe9sz 15,10.'] ; [u'R\xf3m. 1,5.']

11 Mert más fundamentomot senki nem vethet azon kívül, a mely vettetett, mely a * Jézus Krisztus. [u'\xc9sa. 28,16. Ef\xe9z. 2,20.']

12 Ha pedig valaki aranyat, ezüstöt, drágaköveket, fát, szénát, pozdorját épít rá erre a fundamentomra;

13 Kinek-kinek munkája nyilván lészen: mert amanap * megmutatja, mivelhogy tűzben jelenik meg; és hogy kinek-kinek munkája minémű legyen, azt a tűz próbálja meg. [u'\xc9sa. 48,10. 1 P\xe9t. 1,7.']

14 Ha valakinek a munkája, a melyet ráépített, megmarad, jutalmát veszi.

15 Ha valakinek a munkája megég, kárt vall. Ő maga azonban megmenekül, de úgy, mintha tűzön keresztül.

16 Nem tudjátok-é, hogy ti Isten temploma * vagytok, és az Isten Lelke † lakozik bennetek? [u'r\xe9sz 6,19. 2 Kor. 6,16. Ef\xe9z. 2,21.22. 1 P\xe9t. 2,5. Zsid. 3,6.'] ; [u'R\xf3m. 8,9.']

17 Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten. Mert az Istennek temploma szent, ezek * vagytok ti. [u'Zsolt. 93,5.']

18 Senki se csalja * meg magát. Ha valaki azt hiszi, hogy bölcs ti köztetek e világon, bolond legyen, hogy bölcscsé lehessen. [u'P\xe9ld. 3,5.7. \xc9sa. 5,21. Jak. 1,22.']

19 Mert e világ bölcsesége bolondság az Isten előtt. Mert meg van írva: Megfogja a bölcseket az * ő csalárdságukban. [u'J\xf3b. 5,12.13.']

20 És ismét: Ismeri az Úr a * bölcsek gondolatait, hogy hiábavalók. [u'Zsolt. 94,11.']

21 Azért senki se dicsekedjék emberekkel. * Mert minden a tiétek. [u'vers 4.']

22 Akár Pál, akár Apollós, akár Kéfás, akár világ, akár élet, akár halál, akár jelenvalók, akár következendők, minden a tiétek.

23 Ti * pedig Krisztusé, Krisztus pedig Istené. [u'r\xe9sz 11,3. J\xe1n. 13,16.']