PÁL I. LEVELE A KORINTHUSBELIEKHEZ

2. fejezetAz apostolok nem akarnak mást tudni, csak Jézus Krisztust, aki megfeszíttetett

1 Én is, mikor hozzátok mentem, atyámfiai, nem mentem, hogy nagy ékesszólással, avagy bölcseséggel * hirdessem néktek az Isten bizonyságtételét. [u'r\xe9sz 1,17. 2 P\xe9t. 1,16.']

2 Mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról, * még pedig † mint megfeszítettről. [u'Gal. 6,14.'] ; [u'r\xe9sz 1,23.']

3 És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés közt jelentem * meg † ti köztetek. [u'Csel. 18,1.9.'] ; [u'Csel. 18,1\u20133.']

4 És az én beszédem * és az én prédikálásom nem emberi bölcseségnek hitető beszédiben állott, hanem léleknek és erőnek megmutatásában: [u'r\xe9sz 1,17.']

5 Hogy a ti hitetek ne emberek * bölcseségén, hanem Istennek erején nyugodjék. [u'Ef\xe9z. 1,17.19. 1 Thess. 1,5. 2 Kor. 4,7.']

6 Bölcseséget pedig a tökéletesek között szólunk; ámde nem e világnak, sem e világ veszendő fejedelmeinek bölcseségét;

7 Hanem Istennek titkon való bölcseségét szóljuk, azt az elrejtetett, melyet * öröktől fogva elrendelt az Isten a mi dicsőségünkre; [u'Zsolt. 51,8. R\xf3m. 16,24.25.']

8 Melyet e világ fejedelmei közül senki sem ismert, mert ha megismerték volna, nem feszítették volna meg a dicsőség * Urát: [u'Zsolt. 24,8.9. Csel. 3,15.17.']

9 Hanem, a mint meg van írva: * A miket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, a miket Isten készített az őt szeretőknek. [u'\xc9sa. 64,4.']

10 Nekünk * azonban az Isten kijelentette az ő † Lelke által: mert a Lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is. [u'M\xe1t. 13,11.'] ; [u'J\xe1n. 14,26. 1 J\xe1n. 2,27.']

11 Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanemha az embernek lelke, a mely ő benne van? Azonképen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanemha az Istennek Lelke.

12 Mi pedig nem e világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való Lelket; hogy megismerjük azokat, a miket Isten ajándékozott nékünk.

13 Ezeket prédikáljuk is, nem * oly beszédekkel, melyekre emberi bölcseség tanít, hanem a melyekre a Szent Lélek tanít; lelkiekhez lelkieket szabván. [u'r\xe9sz 1,17. 2 P\xe9t. 1,16.']

14 Érzéki ember * pedig nem foghatja meg az Isten Lelkének dolgait: mert † bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy lelkiképen ítéltetnek meg. [u'R\xf3m. 8,7.'] ; [u'r\xe9sz 1,23.']

15 A lelki ember * azonban mindent megítél, de ő senkitől sem ítéltetik meg. [u'P\xe9ld. 28,5.']

16 Mert ki * érte fel az Úrnak értelmét, hogy megoktathatná őt? Bennünk pedig Krisztus értelme van. [u'R\xf3m. 11,34. Fil. 2,5. M\xe1t. 28,19.20.']