PÁL I. LEVELE A KORINTHUSBELIEKHEZ

12. fejezetA lelki ajándékokról és azoknak hasznáról

1 A lelki ajándékokranézve pedig nem akarom, atyámfiai, hogy tudatlanok * legyetek. [u'r\xe9sz 10,1.']

2 Tudjátok, * hogy pogányok voltatok, vitetvén, a mint vitettetek, a néma bálványokhoz. [u'r\xe9sz 6,11. Ef\xe9z. 2,11.12.']

3 Azért tudtotokra adom néktek, hogy senki, * a ki Istennek Lelke által szól, nem mondja Jézust átkozottnak; és † senki sem mondhatja Úrnak Jézust, hanem csak a Szent ** Lélek által. [u'M\xe1rk. 9,39.'] ; [u'Fil. 2,10.11.'] ; [u'2 Kor. 3,5.']

4 A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, * de ugyanaz a Lélek. [u'R\xf3m. 12,6. Ef\xe9z. 4,4. Zsid. 2,4.']

5 A szolgálatokban is különbség van, de * ugyanaz az Úr. [u'Ef\xe9z. 4,11.']

6 És különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, a ki cselekszi * mindezt mindenkiben. [u'Ef\xe9z. 1,23.']

7 Mindenkinek azonban * haszonra adatik a Léleknek kijelentése. [u'r\xe9sz 14,26.']

8 Némelyiknek ugyanis bölcseségnek beszéde * adatik a Lélek által; másiknak pedig tudománynak † beszéde ugyanazon Lélek szerint; [u'r\xe9sz 2,6.'] ; [u'r\xe9sz 1,5.']

9 Egynek hit ugyanazon Lélek által; másnak pedig gyógyítás * ajándékai azon egy Lélek által; [u'M\xe1rk 16,18. Jak. 5,15.']

10 Némelyiknek csodatévő erőknek munkái; némelyiknek meg * prófétálás; némelyiknek pedig lelkeknek megítélése; † másiknak nyelvek nemei; másnak ** pedig nyelvek magyarázása; [u'Csel. 21,10.11.'] ; [u'Csel. 8,20.'] ; [u'Csel. 2,1\u20134. 10,45.46.']

11 De mindezeket egy és ugyanaz a Lélek cselekszi, osztogatván * mindenkinek külön, a mint akarja. [u'r\xe9sz 7,7. R\xf3m. 12,3.6. Ef\xe9z. 4,7. 1 Kor. 7,7.']

12 Mert a miképen a test egy és sok tagja van, az egy testnek tagjai pedig, noha sokan vannak, * mind † egy test, azonképen a Krisztus is. [u'r\xe9sz 10,17.'] ; [u'R\xf3m. 12,4.5.']

13 Mert hiszen egy Lélek által mi mindnyájan egy testté kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár * szolgák, akár szabadok; és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg. [u'Ef\xe9z. 2,14.15. Gal. 3,27.28.']

14 Mert a test sem egy tag, hanem sok.

15 Ha ezt mondaná a láb: mivelhogy nem kéz vagyok, nem vagyok a testből való; avagy nem a testből való-é azért?

16 És ha a fül ezt mondaná: mivelhogy nem vagyok szem, nem vagyok a testből való; avagy nem a testből való-é azért?

17 Ha az egész test szem, hol a hallás? ha az egész hallás, hol a szaglás?

18 Most pedig az Isten elhelyezte a tagokat * a testben egyenként mindeniket, a mint akarta. [u'Kol. 2,19. Zsolt. 139,13\u201315.']

19 Ha pedig az egész egy tag volna hol volna a test?

20 Így azonban sok tag vanugyan, de egy test.

21 Nem mondhatja pedig a szem a kéznek: Nincs rád szükségem; vagy viszont a fej a lábaknak: Nem kelletek nékem.

22 Sőt sokkal inkább, a melyek a test legerőtelenebb tagjainak látszanak, azok igen szükségesek:

23 És a melyeket a test tisztességtelenebb tagjainak tartunk, azoknak nagyobb tisztességet tulajdonítunk; és a melyek éktelenek bennünk, azok nagyobb ékességben részesülnek;

24 A melyek pedig ékesek bennünk, azoknak nincs erre szükségök. De az Isten szerkeszté egybe a testet, az alábbvalónak nagyobb tisztességet adván,

25 Hogy ne legyen hasonlás a testben, hanem ugyanarról gondoskodjanak egymásért a tagok.

26 És akár szenved egy tag, vele együtt szenvednek a tagok mind; akár tisztességgel illettetik egy tag, vele együtt örülnek a tagok mind.

27 Ti * pedig a Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint. [u'R\xf3m. 12,5. Ef\xe9z. 1,23. 4,12. 5,30. Kol. 1,24.']

28 És pedig némelyeket rendelt az Isten az anyaszentegyházban először apostolokul, * másodszor prófétákul, harmadszor tanítókul; azután csodatévő erőket, aztán gyógyításnak ajándékait, gyámolokat, kormányokat, nyelvek nemeit. [u'Ef\xe9z 4,11.12.']

29 Avagy mindnyájan apostolok-é? Vagy mindnyájan próféták-é? Avagy mindnyájan tanítók-é? Vagy mindnyájan csodatévő erők-é?

30 Avagy mindnyájoknak van-é gyógyításra való ajándéka? Vagy mindnyájan szólnak-é nyelveken? Vagy mindnyájan magyaráznak-é?

31 Igyekezzetek * pedig a hasznosabb ajándékokra. És ezenfelül még egy kiváltképen való útat mutatok néktek. [u'r\xe9sz 14,1.3.4.']