PÁL I. LEVELE A KORINTHUSBELIEKHEZ

11. fejezetAz isteni tiszteleten illendő magaviseletről

1 Legyetek az én követőim, mint én * is a Krisztusé. [u'r\xe9sz 4,16. Fil. 3,17. 2 Kor. 6,3\u201310.']

2 Dícsérlek pedig titeket atyámfiai, hogy én rólam mindenben megemlékeztek, és a miképen meghagytam néktek, * rendeléseimet megtartjátok. [u'vers 23. r\xe9sz 15,1\u20133.']

3 Akarom pedig, hogy tudjátok, hogy minden férfiúnak feje a Krisztus; az asszonynak feje pedig a férfiú; * a Krisztusnak feje pedig az † Isten. [u'Ef\xe9z. 5,23. 1 M\xf3z. 3,16.'] ; [u'r\xe9sz 3,23. J\xe1n. 14,28.']

4 Minden férfiú, a ki befedett fővel imádkozik avagy prófétál, * megcsúfolja az ő fejét. [u'r\xe9sz 12,10. 14,1.']

5 Minden asszony pedig, a ki befedetlen fővel imádkozik avagy prófétál, megcsúfolja az ő fejét, mert egy és ugyanaz, mintha megnyiretett volna.

6 Mert ha az asszony nem fedi be fejét, nyiretkezzék is meg, hogy ha pedig éktelen dolog asszonynak megnyiretkezni, vagy megberetváltatni, fedezze be az ő fejét.

7 Mert a férfiúnak nem kell befednie az ő fejét, mivel ő az Istennek képe * és dicsősége; de az asszony a férfiú dicsősége. [u'1 M\xf3z. 1,26.27.']

8 Mert nem a férfiú van az asszonyból, hanem az asszony a * férfiúból. [u'1 M\xf3z. 2,18.21.']

9 Mert nem is a férfiú teremtetett az asszonyért, hanem * az asszony a férfiúért. [u'1 M\xf3z. 2,18.23.']

10 Ezért kell az asszonynak hatalmi jeltviselni a fején az angyalok miatt.

11 Mindazáltal sem férfiú nincs asszony nélkül, sem asszony férfiú nélkül az * Úrban. [u'Gal. 3,28. 1 M\xf3z. 2,24.']

12 Mert a miképen az asszony a férfiúból van, azonképen a férfiú is az asszony által, az egész pedig az Istentől.

13 Magatokban * ítéljétek meg: illendő dolog-é asszonynak fedetlen fővel imádni az Istent? [u'Csel. 4,19.']

14 Avagy maga a természet is nem arra tanít-é titeket, hogy ha a férfiú nagy hajat visel, csúfsága az néki?

15 Az asszonynak pedig, ha nagy haja van, ékesség az néki; mert a haj fátyol gyanánt adatott néki.

16 Ha pedig * valakinek tetszik versengeni, nekünk olyan szokásunk nincsen, sem az Isten gyülekezeteinek. [u'1 Tim. 6,4.']

Utasítás az úrvacsorával méltóképpen való élésre

17 Ezt pedig tudtotokra adván, nem dícsérlek, hogy nem haszonnal, hanem kárral gyűltök egybe.

18 Mert először is, mikor egybegyűltök a gyülekezetben, hallom, * hogy szakadások vannak köztetek; és valami részben hiszem is. [u'r\xe9sz 1,10.11.12. 3,3.']

19 Mert szükség, * hogy szakadások is legyenek köztetek, hogy a kipróbáltak nyilvánvalókká legyenek † ti köztetek. [u'M\xe1t. 10,34.35. 18,7. Luk. 17,1. J\xe1n. 2,19. Csel. 20,30.'] ; [u'5 M\xf3z. 13,3. Luk. 2,35.']

20 Mikor tehát egybegyűltök egyazon helyre, nincs úrvacsorájával való élés:

21 Mert kiki az ő saját vacsoráját veszi elő az evésnél; és némely éhezik, némely pedig dőzsöl.

22 Hát nincsenek-é házaitok az evésre és ivásra? Avagy az Isten gyülekezetét vetitek-é meg, és azokat szégyenítitek-é meg, * a kiknek nincsen? Mit mondjak néktek? Dícsérjelek-é titeket ebben? Nem dícsérlek. [u'Jak. 2,6.']

23 Mert én az Úrtól vettem, a mit néktek előtökbe is adtam: * hogy az Úr Jézus † azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret, [u'r\xe9sz 15,3.'] ; [u'M\xe1t. 26,26\u201328. Luk. 12,19.']

24 És hálákat adván, megtörte és ezt mondotta: Vegyétek, egyétek! Ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik; ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

25 Hasonlatosképen a pohárt is vette, minekutána vacsorált volna, ezt mondván: E pohár amaz új testamentom az én vérem által; ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre.

26 Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, a míg * eljövend. [u'M\xe1t. 25,13. 26,64. J\xe1n. 14,3.']

27 Azért a ki * méltatlanul eszi e kenyeret, vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. [u'r\xe9sz 10,21. Zsid. 6,6.']

28 Próbálja * meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, [u'2 Kor. 13,5. Gal. 6,4.']

29 Mert a ki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivelhogy nem becsüli meg az Úrnak testét.

30 Ezért van ti köztetek sok erőtlen és beteg, és alusznak sokan.

31 Mert ha * mi ítélnők magunkat, nem ítéltetnénk el. [u'Zsolt. 32,5.']

32 De mikor ítéltetünk, az * Úrtól taníttatunk, hogy a világgal együtt el ne kárhoztassunk. [u'Zsid 12,5.6.10.']

33 Azért atyámfiai, mikor egybegyűltök az evésre, egymást megvárjátok.

34 Ha pedig valaki éhezik, otthon egyék, hogy ítéletre ne gyűljetek egybe. A többire nézve, majd ha hozzátok megyek, rendelkezem.