PÁL I. LEVELE A KORINTHUSBELIEKHEZ

10. fejezetÓvás testi elbizakodástól és bálványozástól

1 Nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyámfiai, hogy a mi atyáink * mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan † a tengeren mentek által; [u'2 M\xf3z. 13,21.'] ; [u'2 M\xf3z. 14,22.']

2 És mindnyájan Mózesre keresztelkedtek meg a felhőben és a tengerben;

3 És mindnyájan * egy lelki eledelt ettek; [u'2 M\xf3z. 16,14.15.']

4 És mindnyájan * egy lelki italt ittak, mert ittak a lelki kősziklából, a mely követi vala őket, e kőszikla pedig a Krisztus volt. [u'2 M\xf3z. 17,6.']

5 De azoknak többségét nem kedvelé az Isten, mert elhullának * a pusztában. [u'J\xe1n. 6,49. 4 M\xf3z. 14,29.35. 26,65.']

6 Ezek pedig példáink lőnek, hogy mi ne kívánjunk gonosz dolgokat, a miképen azok * kívántak. [u'4 M\xf3z. 11,4.33.']

7 Se bálványimádók * ne legyetek, mint azok közül némelyek, a mint meg van írva: Leüle a nép enni és inni, és felkelének † játszani. [u'2 M\xf3z. 20,3.'] ; [u'2 M\xf3z. 32,6.']

8 Se pedig ne * paráználkodjunk mint azok közül paráználkodtak némelyek, és elestek egy napon huszonháromezeren. [u'4 M\xf3z. 25,1. 6\u20139.']

9 Se a Krisztust ne kísértsük, a mint közülök kísértették némelyek, és * elveszének a kígyók miatt. [u'4 M\xf3z. 21,5.6.']

10 Se pedig ne zúgolódjatok, miképen ő * közülök zúgolódának némelyek, és elveszének a pusztító által. [u'4 M\xf3z. 14,2.8.29.36. Zsid. 3,11.17.']

11 Mindezek pedig példaképen estek rajtok; megírattak pedig a mi tanulságunkra, a kikhez az időknek vége elérkezett.

12 Azért * a ki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék. [u'R\xf3m. 11,20\u201322.']

13 Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok: de hű az Isten, a ki nem hágy titeket * feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek; sőt a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek. [u'\xc9sa. 27,8.']

14 Azért szerelmeseim, kerüljétek * a bálványimádást. [u'2 M\xf3z. 20,3. 1 J\xe1n. 5,21.']

Az Úrvacsora Krisztussal való közösség

15 Mint okosokhoz szólok, ítéljétek meg * ti, a mit mondok. [u'r\xe9sz 2,15.']

16 A hálaadásnak pohara, a * melyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-é? A kenyér, a melyet megszegünk, † nem a Krisztus testével való közösségünk-é? [u'M\xe1t. 26,27.'] ; [u'Csel. 2,42.']

17 Mert egy a kenyér, * egy test vagyunk sokan; mert mindnyájan az egy kenyérből részesedünk. [u'r\xe9sz 12,27. R\xf3m. 12,4.5.']

18 Tekintsétek meg a test szerint való Izráelt! A kik az áldozatokat * eszik, avagy nincsenek-é közösségben az oltárral? [u'3 M\xf3z. 7,6.14.15.']

19 Mit mondok tehát? Hogy * a bálvány valami, vagy hogy a bálványáldozat valami? [u'r\xe9sz 8,4. Zsolt. 96,5.']

20 Sőt, hogy a mit a pogányok * áldoznak, ördögöknek áldozzák és nem Istennek; nem akarom pedig, hogy ti az ördögökkel legyetek közösségben. [u'3 M\xf3z. 17,7. 5 M\xf3z. 32,17. Zsolt. 106,37. Jel. 9,20.']

21 Nem ihatjátok * az Úr poharát és az ördögök poharát; nem lehettek az Úr asztalának és az ördögök asztalának részesei. [u'2 Kor. 6,15.']

22 Vagy haragra ingereljük * az Urat? avagy erősebbek vagyunk-é nálánál? [u'5 M\xf3z. 32,21. J\xf3b. 9,19.']

23 Minden szabad * nékem, de nem minden használ; minden szabad nékem, de nem minden épít. [u'r\xe9sz 6,12.']

24 Senki ne keresse, * a mi az övé, hanem kiki azt, a mi a másé. [u'r\xe9sz 10,33. R\xf3m. 15,2. Fil. 2,4.5.']

25 Mindent, * a mit a mészárszékben árulnak, megegyetek, semmit sem tudakozódván a lelkiismeret miatt. [u'1 Tim. 4,4.']

26 Mert az Úré a föld * és annak teljessége. [u'2 M\xf3z. 19,5. Zsolt. 24,1. 50,12.']

27 Ha pedig valaki meghív titeket a hitetlenek közül és el akartok menni, mindent, a mit elétek hoznak, megegyetek, * semmit sem tudakozódván a lelkiismeret miatt. [u'Luk. 10,7.']

28 De ha valaki * ezt mondja néktek: Ez bálványáldozati hús, ne egyétek meg a miatt, a ki megjelentette, és a lelkiismeretért; mert az Úré a föld és annak teljessége. [u'r\xe9sz 8,7.']

29 De nem a tulajdon * lelkiismeretet értem, hanem a másikét. Mert miért kárhoztassa az én szabadságomat a más lelkiismerete? [u'R\xf3m. 14,15.16.']

30 Ha pedig én hálaadással * veszek részt, miért káromoltatom azért, a miért én hálákat adok? [u'1 Tim. 4,4.']

31 Azért akár esztek, akár isztok, akármit cselekesztek, mindent * az Isten dicsőségére míveljetek. [u'Kol 3,17.']

32 Meg ne botránkoztassátok * se a zsidókat, se a görögöket, se az Isten gyülekezetét. [u'R\xf3m. 14,13. 2 Kor. 6,3.']

33 Miképen én is mindenkinek mindenben kedvében * járok, nem keresvén a magam hasznát, hanem a sokaságét, hogy megtartassanak. [u'R\xf3m. 15,2.']