PÁL I. LEVELE A KORINTHUSBELIEKHEZ

1. fejezetHála az evangéliumnak Korinthusban való áldásaiért

1 Pál, Jézus Krisztusnak Isten * akaratából elhívott apostola, és Sosthenes, † az atyafi. [u'Gal. 1,1.'] ; [u'Csel. 18,17.']

2 Az Isten gyülekezetének, a mely Korinthusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, * elhívott szenteknek, mindazokkal egybe, a kik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét segítségül hívják bármely helyen, a magokén és a miénken: [u'1 Kor. 6,11.']

3 Kegyelem néktek és békesség Istentől, * a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. [u'2 Kor. 1,2. R\xf3m. 1,7. Ef\xe9z. 1,2.']

4 Hálát * adok az én Istenemnek mindenkor ti felőletek az Isten ama kegyelméért, mely néktek a Krisztus Jézusban adatott, [u'Ef\xe9z. 1,15.16. R\xf3m. 1,8.']

5 Mivelhogy * mindenben meggazdagodtatok ő benne, minden beszédben és minden † ismeretben, [u'Kol. 1,9\u201311. 2,5\u20137.'] ; [u'1 Kor. 12,8.']

6 A mint megerősíttetett ti * bennetek a Krisztus felől való bizonyságtétel. [u'R\xf3m. 1,16. 2 Kor. 1,21.']

7 Úgy, hogy semmi kegyelmi ajándék nélkül nem szűkölködtök, * várván a mi Urunk Jézus † Krisztusnak megjelenését, [u'Zsolt. 34,11.'] ; [u'Fil. 3,20. Tit. 2,13.']

8 A ki * meg is erősít titeket mindvégig † feddhetetlenségben, a mi Urunk Jézus Krisztusnak napján. [u'2 Kor. 1,21.'] ; [u'Kol. 1,22. 1 Thess. 3,13. 5,23.']

9 Hű * az Isten, ki elhívott † titeket az ő Fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való ** közösségre, [u'1 Thess. 5,24.'] ; [u'J\xe1n. 15,5.'] ; [u'R\xf3m. 8,16.17.']

Óvás pártoskodástól

10 Kérlek azonban titeket atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy mindnyájan egyképen szóljatok és ne legyenek köztetek szakadások, de legyetek teljesen * egyek ugyanazon értelemben † és ugyanazon véleményben. [u'Fil. 3,16.'] ; [u'Fil. 2,2.3.15.16.']

11 Mert megtudtam felőletek atyámfiai a Kloé embereitől, hogy * versengések vannak köztetek. [u'Jak. 3,16.']

12 Azt értem pedig, hogy mindenitek ezt mondja: Én Pálé * vagyok, † én meg Apollósé, én meg Kéfásé, én meg Krisztusé. [u'r\xe9sz 3,3\u20139.'] ; [u'Csel. 18,24\u201326.']

13 Vajjon részekre osztatott-é a Krisztus? Vajjon Pál feszíttetett-é meg érettetek, vagy a Pál * nevére kereszteltettetek-é meg? [u'M\xe1t. 28,19.']

14 Hálákat adok az Istennek, hogy senkit sem kereszteltem meg közületek, kivéve * Krispust † és Gájust, [u'Csel. 18,8.'] ; [u'R\xf3m. 16,23.']

15 Hogy valaki azt ne mondja, hogy a magam nevére kereszteltem.

16 Megkereszteltem azonban Stefana házanépét * is, ezenkívül nem tudom, hogy valakit mást kereszteltem volna. [u'r\xe9sz 16,15.17.']

17 Mert nem azért küldött engem a Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangyéliomot hirdessem; de nem szólásban való * bölcseséggel, hogy a Krisztus keresztje hiábavaló ne legyen. [u'r\xe9sz 2,4.13. 2 P\xe9t. 1,16.']

A keresztről való tudományt bolondságnak mondják, de az Isten hatalma

18 Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, a kik * elvesznek; de nekünk, † kik megtartatunk, Istennek ereje. [u'R\xf3m. 1,16.'] ; [u'2 Kor. 4,3.']

19 Mert meg van írva: Elvesztem a bölcseknek * bölcseségét és az értelmeseknek értelmét elvetem. [u'\xc9sa. 29,14.']

20 Hol * a bölcs? † hol az írástudó? hol e világnak vitázója? Nemde nem bolondsággá tette-é Isten e világnak bölcseségét? [u'J\xf3b. 12,17. \xc9sa. 33,18.'] ; [u'J\xf3b. 17,20.']

21 Mert minekutána az Isten bölcseségében * nem ismerte meg a világ a bölcseség által az Istent, tetszék az Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket. [u'M\xe1t. 11,25. Luk. 10,21. R\xf3m. 1,19\u201323.']

22 Mert egyfelől a zsidók jelt * kívánnak, másfelől a görögök bölcseséget keresnek. [u'M\xe1t. 12,38. J\xe1n. 4,48.']

23 Mi pedig Krisztust * prédikáljuk, mint megfeszítettet, a zsidóknak ugyan botránkozást, † a görögöknek pedig ** bolondságot; [u'r\xe9sz 2,2.'] ; [u'M\xe1t. 11,16. J\xe1n. 6,61. R\xf3m. 9,32. Luk. 2,34.'] ; [u'r\xe9sz 2,14.']

24 Ámde magoknak a hivatalosoknak, úgy zsidóknak, mint görögöknek Krisztust, Istennek hatalmát * és Istennek † bölcseségét. [u'R\xf3m. 1,16.'] ; [u'vers 30. Kol. 2,3.']

25 Mert az Isten bolondsága bölcsebb az embereknél, és az Isten erőtelensége erősebb az embereknél.

26 Mert tekintsétek csak a ti hivatástokat, atyámfiai, hogy nem sokan hívattak* bölcsek test szerint, nem sokan hatalmasak, nem sokan nemesek; [u'M\xe1t. 11,25. J\xe1n. 7,48. Jak. 2,5.']

27 Hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket; és a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket;

28 És a világ nemteleneit és megvetettjeit választotta ki magának az Isten, és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse:

29 Hogy * ne dicsekedjék ő előtte egy test sem. [u'R\xf3m. 3,27. Ef\xe9z. 2,9.']

30 Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, ki bölcseségül lőn nékünk Istentől, és igazságul, * szentségül † és váltságul: [u'Jer. 23,5.6. R\xf3m. 4,25. 2 Kor. 5,21.'] ; [u'J\xe1n. 17,19.']

31 Hogy, a mint meg van * írva: A ki dicsekedik, az Úrban dicsekedjék. [u'\xc9sa. 65,16. Jer. 9,23.24. 2 Kor. 10,17.']