KRÓNIKA I. KÖNYVE

28. fejezetDávid utódjául bemutatja a népnek Salamont

1 Egybehívatá pedig Dávid Jeruzsálembe az Izráel * összes fejedelmeit, a nemzetségek fejedelmeit, a király szolgálatában levő csapatok előljáróit, az ezredeseket, a századosokat, a király minden jószágának és marhájának gondviselőit, a maga fiait is, udvariszolgáival, a harczosokat minden erős vitézivel egyetemben. [u'r\xe9sz 27,1\u201334.']

2 És felálla Dávid király az ő lábaira, és monda: Halljátok meg szómatatyámfiai és én népem! * Elvégezém szívem szerint, hogy az Úr szövetsége ládájának nyugodalmas házat csináltatnék és a mi Istenünk lábainak zsámolyt; hozzá is készítettem mindentaz építéshez. [u'r\xe9sz 17,1.11.12.']

3 De az Isten monda nékem: Ne * tecsinálj házat az én nevemnek; mert hadakozó ember vagy, sokvért is ontottál immár. [u'r\xe9sz 22,8. 1 Kr\xf3n. 5,3.']

4 Engem választa az Úr, Izráel Istene az én atyámnak egész házából, hogy lennék királya az Izráel népének mindörökké; mert Júdát * választotta előljárónak és a Júda törzsében az én atyámnak † háznépét; az én atyámnak fiai közül pedig engem méltóztatott királylyá tenni egész Izráel felett. [u'1 M\xf3z. 49,8.'] ; [u'1 S\xe1m. 16,1\u201313.']

5 És minden fiaim közül (mert az Úr sok fiakat adott nékem) választotta Salamont az én fiamat, hogy ülne az Úr királyságának székében Izráel felett.

6 És monda nékem: Salamon * a te fiad építi meg az én házamat és az én pitvarimat; mert én őt magamnak fiamul választottam, és én is néki atyja leszek; [u'r\xe9sz 22,9.10.']

7 Megerősítem az ő királyságát mindörökké; ha * az én parancsolatimat és ítéletimet szorgalmatosan megtartándja, a mint e mai napon. [u'1 Kir. 9,4.5.']

8 Most azért az egész Izráelnek, az Úr gyülekezetének szeme előtt és a mi Istenünk hallására: őrizzétek s keressétek az Úrnak a ti Istenteknek minden parancsolatit, * hogy bírhassátok e jó földet, és hogy örökségül hagyhassátok fiaitokra is magatok után mindörökké. [u'4 M\xf3z. 28,1\u201368.']

9 Te azért, fiam, Salamon, ismerd meg a te atyád Istenét, és szolgálj néki tökéletes szívvel és jó kedvvel; mert az Úr minden szívbe belát és minden emberigondolatot jól ért. Hogyha őt keresénded, megtalálod; ha ellenben őt elhagyándod, * ő is elhagy téged mindörökké. [u'r\xe9sz 29,17.']

10 Most azért, mivelhogy az Úr választott téged, hogy néki szent házat építs: légy erős és készítsd meg azt.

Dávid Salamonnak adja a templom tervrajzát és a hozzá való készleteket

11 Akkor átadá Dávid az ő fiának, Salamonnak a tornácznak, annak házacskáinak, kincstartó helyeinek, felházainak és belső kamaráinak, a kegyelem táblája helyének is * formáját, [u'vers 19. 2 M\xf3z. 25,9. 26,30.']

12 És mindennek formáját, a melyeket szívében elgondolt vala, az Úr házának pitvarai felől, az Isten háza kincsének és a szent kincseknek számára köröskörül levő minden kamarák felől.

13 A papok és Léviták csapatjainak háza, az Úr háza szolgálatának minden munkája és az Úr háza szolgálatára való minden eszköz felől.

14 Azután aranyat * mérték szerint, a különböző szolgálatok eszközei számára; mértékkel minden ezüst eszközök és a különböző szolgálatok eszközei számára. [u'r\xe9sz 29,3\u20135. 22,14.']

15 Vagyisaranyat mértékkel az arany gyertyatartókra és azok arany szövétnekére, mértékkel mindenik gyertyatartóra és annak szövétnekire, s az ezüst gyertyatartókra mértékkel, a gyertyatartóra és annak szövétnekire, mindegyik gyertyatartó rendeltetése szerint.

16 És aranyat mértékkel, a szent kenyerek asztalai, minden asztal számára, azonképen ezüstöt az ezüst asztalok számára.

17 A villákra, medenczékre és kancsókra tiszta aranyat; az arany poharakra is bizonyosmérték szerint ada aranyat, minden pohárra; és az ezüst poharakra ezüstöt bizonyosmértékkel, minden pohárra.

18 A füstölő oltár számára megtisztított aranyat mérték szerint; aranyat a * szekérnek azaza † Kéruboknak mintázására, a kik kiterjesztett szárnyakkalaz Úr szövetségének ládáját befedezik. [u'vers 2.'] ; [u'1 Kir. 6,23\u201328.']

19 Mindezek az Úr kezétől írattattak meg, a ki engem megtanított az egész alkotmány * formájára. [u'2 M\xf3z. 25,9. 26,30.']

20 Monda ezek után Dávid Salamonnak, az ő fiának: Légy bátor és erős, és kezdj hozzá, semmit ne félj és ne rettegj; mert az Úr Isten, az én Istenem veled * lészen, téged el nem hagy, tőled el sem távozik, míglen elvégzed az Úr háza szolgálatának minden † művét. [u'r\xe9sz 22,9.10.'] ; [u'2 Kr\xf3n. 7,11.']

21 Ímé, itt vannak a papok és Léviták csapatjai az Isten házának minden szolgálatára, veled lesznek minden munkában készségesen bölcseséggel, a fejedelmek is és az egész nép minden dolgaidra nézve.