KRÓNIKA I. KÖNYVE

27. fejezetA hadsereg tizenkét rendének vezetői

1 Ezek az Izráel fiai szám szerint, családfők, ezredesek, századosok és előljáróik azoknak, a kik a király szolgálatában állottak a seregek minden dolgaiban, a kik be- és kimennek hónapról-hónapra az egész esztendőn át; a seregek egyenként huszonnégyezer emberből állának.

2 Az első csapatnak vezéreaz első hónapban Jasobeám, a Zabdiel fia vala, mely csapat huszonnégyezerből állott;

3 Ő a Péres fiai közül való volt és vezére az első hónapra rendeltsereg minden * előljárójának. [u'r\xe9sz 4,1.']

4 A másodikcsapatnak vezérea második hónapban Dódai Ahohites vala és az ő csapatja; és Miklót az előljáró. Az ő csapatja is huszonnégyezerből állott.

5 A harmadik seregnek a harmadik hónapban Benája volt a vezére, a ki Jójada főpapnak volt a fia; az ő csapatja is huszonnégyezerből állott.

6 Ez a Benája hős volt a harmincz között, sőt a harmincz felett való volt. Csapatjának * előljárójaaz ő fia, Ammizabád vala. [u'2 S\xe1m. 23,22.']

7 A negyediknek vezérea negyedik hónapban * Asáel vala, a Joáb testvére és utána az ő fia, Zebádia. Az ő csapatja is huszonnégyezerből állott. [u'2 S\xe1m. 23,24.']

8 Az ötödiknek vezére az ötödik hónapban Jizráhites Samhut vala. Az ő csapatja is huszonnégyezerből állott.

9 A hatodiknak vezérea hatodik hónapban a Tékoabeli Ira volt, az Ikkés fia. Az ő csapatja is huszonnégyezerből állott.

10 A hetediknek vezérea hetedik hónapban a Pélonbeli * Héles vala, az Efraim fiai közül. Az ő csapatja is huszonnégyezerből állott. [u'2 S\xe1m. 23,26.']

11 A nyolczadiknak vezérea nyolczadik hónapban a Husátbeli Sibbékai vala, a * Zárhiták közül. Az ő csapatja is huszonnégyezerből állott. [u'2 S\xe1m. 21,18.']

12 A kilenczediknek vezérea kilenczedik hónapban az Anatótbeli Abiézer vala, a Benjáminiták közül. Az ő csapatja is huszonnégyezerből állott.

13 A tizediknek vezérea tizedik hónapban a Nétófátbeli Maharai vala, a Zárhiták közül. Az ő csapatja is huszonnégyezerből állott.

14 A tizenegyediknek vezérea tizenegyedik hónapban a Pirathonbeli Benája * vala, az Efraimiták közül. Az ő csapatja is huszonnégyezerből állott. [u'r\xe9sz 11,31.']

15 A tizenkettediknek vezérea tizenkettedik hónapban a Nétófátbeli Héldai vala, Othniel nemzetségébőlvaló. Az ő csapatja is huszonnégyezerből állott.

Törzsfők

16 Izráel nemzetségei között, a Rubeniták * előljárója Eliézer, a Zikri fia; a Simeonitáké Sefátiás, a Maaka fia. [u'r\xe9sz 11,30.']

17 Lévinek Hasábia, a Kémuel fia; Áronnak * Sádók; [u'2 S\xe1m. 8,17.']

18 Júdának Elihu, a Dávid atyjafiai közül; Izsakhárnak Omri, a Mikáel fia;

19 Zebulonnak Ismája, az Obádiás fia; Nafthalinak Jérimót, Azriel fia;

20 Efraim fiainak Hósea, az Azáziás fia; a Manasse félnemzetségének Jóel, a Pedája fia;

21 Manasse Gileád földén való félnemzetségének Iddó, a Zekáriás fia; Benjáminnak Jaasiel, az Abner * fia; [u'2 S\xe1m. 2,8.']

22 Dánnak Azaréel, a Jérohám fia. Ezek valának az Izráel nemzetségeinek fejedelmei.

23 Nem * számláltatá meg pedig Dávid azokat, a kik húsz esztendőn alól valának; mert az Úr megigérte, hogy megsokasítja Izráelt, mint az égnek csillagait. [u'r\xe9sz 21,1.2.14.15.']

24 Joáb, a Séruja fia megkezdé * a számlálást, de véghez nem vivé, mivelhogy e miatt Istennekharagja támadt Izráel ellen. Ez okból a szám nem vétetett fel a Dávid király krónikájának száma közé. [u'r\xe9sz 21,4\u20136.']

25 A király kincsének gondviselőjevala Azmávet, az Adiel fia; a mezőkön, a városokban, a falvakban, a várakban való kincseknek pedig Jónatán, az Uzziás fia volt a gondviselője;

26 A föld művelésére rendelt mezei munkások felett volt Ezri, a Kélub fia.

27 A szőlőmívesek felett volt a Rámátbeli Simei, és a szőlőkben levő boros tárházak felett a Sifmitbeli Zabdi;

28 Az olajfák és a mezőn való fügefák míveseifelett a Gideritbeli Baálhanán; az olajos tárházak felett Joás;

29 A Sáron mezejénlegelő barmok felett a Sáronbeli Sitrai; a völgyekben legelőbarmok felett pedig Sáfát, az Adlai fia.

30 A tevék felett az Ismáel nemzetéből való Obil; a szamarak felett a Méronótbeli Jehdéja;

31 A juhok felett a Hágárénus Jaziz. Mindnyájan ezek valának a Dávid király jószágainak gondviselői.

32 Jónatán, a Dávid nagybátyja főtanácsos vala, a ki értelmes és írástudó ember volt. Jéhiel, a Hakhmóni fia pedig a király fiaival vala.

33 Akhitófel is a királynak * tanácsosa volt. Arkites Khúsai pedig † a király barátja. [u'2 S\xe1m. 17,1\u20134.23.'] ; [u'2 S\xe1m. 17,7\u201314.']

34 Akhitófel után volt Jójada, a Benája fia, és Abjátár; a király hadának fővezére pedig * Joáb. [u'2 S\xe1m. 8,16.']