KRÓNIKA I. KÖNYVE

22. fejezetDávid intézkedik a templom leendő építéséről és oktatja Salamont

1 Monda Dávid: Ez az * Úr Istennek háza és az égőáldozatnak oltára Izráel számára. [u'r\xe9sz 21,18.26.28. 2 Kr\xf3n. 3,1.']

2 Megparancsolá azért Dávid, hogy gyűjtsék össze az Izráel földén való jövevényeket, * a kiket kővágókká tőn, hogy faragni való köveket vágnának, hogy az Isten házát megcsinálnák. [u'2 Kr\xf3n. 2,17.']

3 Továbbá sok vasat szerze Dávid szegeknek, az ajtókhoz és a foglalásokra; rezet is * bőségesen minden mérték nélkül. [u'r\xe9sz 18,8.']

4 Számtalan czédrusfát is; mert a Sídon és Tírus * városbeliek czédrusfákat bőségesen szállítának Dávidnak. [u'r\xe9sz 14,1.']

5 Mert monda Dávid: Az én fiam, Salamon, * gyermek és igen gyenge, az Úrnak pedig nagy házat kell építeni, mely híres legyen és ékesség az egész világon; elkészítek azért mindeneketnéki. Dávid azért mindeneketnagy bőségesen megszerze, minekelőtte meghalna. [u'r\xe9sz 29,1. 1 Kir. 3,7.']

6 Hivatá azért Dávid az ő fiát, Salamont, és meghagyá néki, hogy az Úrnak, Izráel Istenének házat * csináltasson. [u'r\xe9sz 17,11.12.']

7 És monda Dávid Salamonnak: Édesfiam, én elgondoltam vala * szívemben, hogy az Úrnak, az én Istenemnek nevének házat építsek; [u'r\xe9sz 17,1.']

8 De az Úr ekképen szóla nékem, mondván: Sok vért ontottál, * és sokat hadakoztál; ne építs az én nevemnek házat, mert sok vért ontottál ki a földre én előttem. [u'2 S\xe1m. 7,5\u201313. 1 Kir. 5,3.']

9 Ímé fiad lészen néked, a kinek csendessége lészen, mert nyugodalmat adok néki minden körüle való ellenségeitől; azért neveztetik * Salamonnak, mert békességet és † nyugodalmat adok Izráelnek az ő idejében. [u'2 S\xe1m. 12,24.25.'] ; [u'1 Kir. 4,25.']

10 Ő csinál az én nevemnek * házat; ő lészen nékem fiam † és én néki atyja leszek, és megerősítem az ő királyságának trónját Izráel felett mindörökké. [u'1 Kir. 6,1\u201338.'] ; [u'2 S\xe1m. 7,13.14.']

11 Most édesfiam legyen az Úr veled, hogy sikerüljön néked házat építeni az Úrnak, a te Istenednek, miképen szólott te * felőled; [u'r\xe9sz 17,12.']

12 De adjon az Úr néked értelmet és bölcseséget, mikor téged Izráel fölé helyez, hogy az Úrnak a te Istenednek törvényét megőrízzed.

13 Akkor jól lesz dolgod, * ha a rendeléseket és a végzéseket megtartod és teljesíted azokat, a melyeket az Úr Mózes által parancsolt volt Izráelnek. Légy bátor, légy erős, ne félj, és ne rettegj! [u'1 Kir. 9,4\u20138. 5 M\xf3z. 29,9.']

14 Ímé én is az én szegénységemben szereztem * az Úr házának építéséreszázezer † tálentom aranyat és ezerszer ezer tálentom ezüstöt, és rezet, s vasat mérték nélkül, mert igen bőven van; fákat is, köveket is szerzettem; te is szerezz ezekhez. [u'r\xe9sz 18,11.'] ; [u'r\xe9sz 29,3.4.']

15 Van néked sok mívesed, kővágód, kő- és fafaragód és mindenféle dologban bölcs mesterembered.

16 Az aranynak, ezüstnek, vasnak és réznek száma nincsen: azértkelj fel, láss hozzá, és az Úr legyen veled!

17 Megparancsolá pedig Dávid Izráel összes főembereinek, hogy őkis legyenek segítségül * az ő fiának, Salamonnak, ezt mondván: [u'r\xe9sz 29,6\u20138.']

18 Avagy nincsen-é az Úr a ti Istentek ti veletek, a ki néktek békességet adott * köröskörül? Mert az én hatalmam alá adá e földnek lakosait, és meghódolt e föld az Úr előtt és az ő népe előtt. [u'1 Kir. 5,3.']

19 No azért keressétek az Urat a ti Istenteket teljes szívetek és lelketek szerint, és felkelvén, az Úr Isten szentséges helyét csináljátok meg, hogy vigyétek az Úr szövetségének ládáját és az Istennek szentelt edényeket a házba, a mely építtetik az Úr nevének.