KRÓNIKA I. KÖNYVE

14. fejezetDávid palotája, feleségei és gyermekei

1 Külde pedig Hírám, * Tírus királya Dávidhoz követeket: czédrusfákat, kőmíveseket és ácsmestereket, hogy néki házat csináljanak. [u'2 S\xe1m. 5,11.']

2 És megismeré Dávid, hogy az Úr őt megerősítette * a királyságban Izráel felett, mivelhogy igen felmagasztaltatott vala az ő országa az ő népéért, az Izráelért. [u'2 S\xe1m. 5,12.']

3 Vőn pedig Dávid még több* feleséget Jeruzsálemben, és nemze Dávid még többfiakat és leányokat. [u'2 S\xe1m. 5,13.']

4 És ezek neveik azoknak, a kik születtek néki * Jeruzsálemben: Sammua, Sobáb, † Nátán és Salamon, [u'r\xe9sz 3,4\u20139.'] ; [u'Luk. 3,31.']

5 Ibhár, Elisua és Elpélet,

6 Nógah, Néfeg és Jáfia,

7 Elisáma, Beheljada és Elifélet.

Dávid győzelmei a Filiszteusokon

8 Megértvén pedig a Filiszteusok, hogy Dávid * királylyá kenetett fel az egész Izráel felett, feljövének mind a Filiszteusok, hogy megkeressék Dávidot. Mely dolgot mikor Dávid meghallott, azonnal ellenök ment. [u'2 S\xe1m. 5,17.']

9 A Filiszteusok pedig eljövén, elszéledének a Réfaim völgyében.

10 Akkor Dávid megkérdé az Istent, mondván: Felmenjek-é a Filiszteusok ellen, és kezembe adod-é őket? És monda néki az Úr: Menj fel, és kezedbe adom őket.

11 Felmenének azért Baál-perásimba, és * ott Dávid őket megveré, és monda Dávid: Az Isten eloszlatá az én ellenségeimet az én kezem által, mint a vizeknek oszlását; azért nevezék azt a helyet Baál-perásimnak. [u'\xc9sa. 28,21.']

12 És ott hagyák az ő bálványisteneiket, és Dávid megparancsolá, hogy megégessék * azokat. [u'5 M\xf3z. 7,25.']

13 Ismét feltámadánaka Filiszteusok és a völgyben szétterjeszkedtek.

14 Azért Dávid ismét megkérdé az Istent, és monda az Isten néki: Ne menj fel utánok, hanem fordulj el tőlök, és menj reájok a szederfák irányában;

15 És mikor hallándod a járás dobogását * a szederfák tetején, akkor menj ki a viadalra; mert az Isten te előtted megyen, hogy megverje a Filiszteusok táborát. [u'2 S\xe1m. 5,24.']

16 Dávid azért úgy cselekedék, a mint néki Isten meghagyta volt, és vágák a Filiszteusok táborát Gibeontól fogva szinte Gézerig.

17 És elterjede Dávid híre az országokban, és az Úr adá a tőle való félelmet minden pogányokra.