KRÓNIKA I. KÖNYVE

13. fejezetDávid meghozza a frigyládát és Obed-Edom házában helyezi el

1 Tanácsot tarta pedig Dávid az ezredeknek és századoknak fejeivel és minden előljárókkal.

2 És monda * Dávid Izráel egész gyülekezetének: Ha néktek tetszik, és ha az Úrtól, a mi Istenünktől van:küldjünk el mindenfelé a mi atyánkfiaihoz, a kik otthonmaradtak Izráel minden tartományaiban, s velök együtt a papokhoz és Lévitákhoz, az ő városaik és vidékeik szerint, hogy ők isgyűljenek hozzánk. [u'2 S\xe1m. 6,1.2.']

3 Hogy hozzuk ide a mi Istenünknek ládáját mi hozzánk, mert a Saul idejében nem törődtünk vele.

4 És monda az egész gyülekezet, hogy úgy kell cselekedni; mert igaznak láttatéke dolog az egész nép előtt.

5 Összegyűjté azért Dávid mind az Izráel * népét Égyiptomnak Nilus folyóvizétől fogva egészen Hámátig, hogy az Istennek ládáját elhozzák Kirjáth-Jeárimból. [u'2 S\xe1m. 6,1.']

6 Felméne azért Dávid és vele az egész Izráel Baalába * vagyKirjáth-Jeárimba, a mely Júdában van, hogy onnan elhozzák az Úr Istennek ládáját, mely az ő nevéről neveztetik, a ki a † Khérubok közt ül. [u'2 S\xe1m. 6,2.'] ; [u'2 M\xf3z. 25,18\u201322.']

7 És helyhezteték az Isten ládáját az Abinádáb házából egyúj * szekérre; Uzza és Ahió vezetik vala a szekeret. [u'vers 10.']

8 Dávid pedig és az egész Izráel tánczolnak vala az Isten előtt teljes erővel, énekekkel, * cziterákkal, hegedűkkel, dobokkal, czimbalmokkal és kürtökkel. [u'2 S\xe1m. 6,5.14.15.']

9 Mikor pedig jutottak a Kidon szérűjéhez, * Uzza reá tevé kezét a ládára, hogy megtartsa, mert az ökrök félre tértek vala. [u'2 S\xe1m. 6,6.']

10 És az Úrnak haragja felgerjede Uzza * ellen, és őt megveré, hogy reá tevé kezét a ládára, s meghala ugyanott az Isten előtt. [u'vers 7.']

11 Akkor Dávid igen megdöbbene, hogy az Úr ilycsapással sujtá Uzzát. Azért azt a helyet mind e mai napig Péres-Uzzának nevezik.

12 És félni kezde Dávid azon a napon Istentől, mondván: Miképen merjem magamhoz bevinni az Isten ládáját?!

13 És nem vivé be Dávid magához a ládát a Dávid városába, hanem elhelyezé azt a Gitteus * Obed-Edom házában. [u'2 S\xe1m. 6,10.']

14 És az Isten ládája Obed-Edom házában volt három hónapig; és megáldá az Úr Obed-Edom házát és mindenét, valamije volt.