KRÓNIKA I. KÖNYVE

12. fejezetA Dávid segítségére levő vitézek

1 Ezek azok, a kik * Dávidhoz menének Siklágba, mikor Saul, a Kis fia miatt még számkivetésben vala, a kik a hősöknek † a harczban segítői voltak. [u'1 S\xe1m. 27,6. 2 S\xe1m. 1,1.'] ; [u'r\xe9sz 11,10\u201347.']

2 Ívesek, a kik mind jobb-, mind balkézre kővel * hajítanak és nyíllal lőnek vala, a kik Saul atyjafiai közül valók valának, Benjámin nemzetségéből. [u'Bir. 20,16.']

3 Előljáró vala Ahiézer és Joás, a Gibeabeli Semáa fiai és Jéziel és Pélet, Azmávet fiai, Beráka és Jéhu, Anatótból,

4 És a Gibeonbeli Ismája, a harmincz közül való hős, a kiknek előljárójok is vala; Irméja, Jaháziel, Johanán és Gederátbeli Józabád,

5 Elúzai, Jérimót, Behália, Semária és Hárufbeli Sefátja,

6 Elkána, Isija, Azaréel, Jóézer és a Kóré nemzetéből való Jásobéám.

7 Joéla és Zebádja, a Gedorból való Jérohám fiai.

8 A Gáditák közül is menének Dávidhoz, mikor a pusztában vala az erősségben, erős és hadakozó férfiak, paizsosok, dárdások, a kiknekorczájok, mint az oroszlánnak * orczája és gyorsaságra hasonlók a hegyen lakozó † vadkecskékhez. [u'2 S\xe1m. 17,8.'] ; [u'2 S\xe1m. 2,18.']

9 Ézer az első, Obádia második, Eliáb harmadik,

10 Mismanna negyedik, Jirméja ötödik,

11 Attai hatodik, Eliel hetedik,

12 Nyolczadik Johanán, kilenczedik Elzabád,

13 Tizedik Jirméja, tizenegyedik Makbánnai.

14 Ezek voltak főemberek a seregben a Gád fiai közül; a legkisebbek egyike száz ellen, * a legnagyobbak egyike ezer ellen! [u'r\xe9sz 11,20.']

15 Ezek azok, a kik a Jordánon átmentek volt az első hónapban, noha az árvíza partot felülmúlta, és elűzték mindazokat, a kik a völgyben valánaknapkelet felől és napnyugot felől.

16 Jövének Dávidhoz a Benjámin és a Júda fiai közül is * az erősségbe. [u'2 S\xe1m. 23,13.']

17 És kiméne Dávid elejökbe, és felelvén, monda nékik: Hogyha békesség okáért jöttök hozzám, hogy segítségemre legyetek, az én szívem egy lesz ti veletek; ha pedig meg akartok csalni, hogy eláruljatokaz én * ellenségeimnek, holott semmi gonoszságot nem követtem el: lássa meg a mi atyáink Istene és büntessen meg. [u'1 S\xe1m. 19,1. 26,1.2.']

18 A lélek pedig felindítá * Amásait, a harmincznak † fejedelmét, s monda:Óh Dávid, tied vagyunkés te veled leszünk,Isai fia! Békesség, békesség néked, békesség a te segítőidnek is, mert megsegít téged a te Istened! Magához fogadá azért őket Dávid, és főemberekké tevé a seregben. [u'r\xe9sz 2,17.'] ; [u'r\xe9sz 11,25.26. 2 S\xe1m. 23,23\u201339.']

19 Ennekfelette Manasséból is hajlának Dávidhoz, mikor a Filiszteusokkal együtt * Saul ellen ment volna harczolni; de nem segéllék őket; mert tanácsot tartván,haza küldék a Filiszteusok fejedelmei, mondván: A mi fejünk veszésével fog visszamenni az ő urához, Saulhoz. [u'1 S\xe1m. 29,1\u201311.']

20 Mikor visszatére * Siklágba, hajlának ő hozzá a Manassé fiai közül Adna, Józabád, Jediháel, Mikáel, Józabád, Elihu és Sillétai, a kik a Manasse nemzetségéből való ezerek előljárói voltak. [u'1 S\xe1m. 30,1.']

21 És ezek Dávidnak segítségül voltak az ellenség* seregei ellen; mert fejenként mind erős vitézek valának, és vezérek a seregben. [u'1 S\xe1m. 23,1\u20135. 30,1\u201318.']

22 Annakfelette minden nap mennek vala Dávidhoz, hogy segítségére legyenek néki, míg seregenagygyá lőn, mint az Istennek tábora.

23 Ezek pedig számszerint a viadalhoz készült előljárók, a kik Dávidhoz mentek vala * Hebronban, hogy őt Saul helyett az országban királylyá válaszszák, az Isten ígérete szerint. [u'2 S\xe1m. 2,1\u20134. 5,1\u20133.']

24 A Júda fiai közül, a kik paizst és kopját viselének hatezernyolczszáz vala harczra készen.

25 A Simeon fiai közül vitézférfiak a viadalra, hétezerszáz.

26 A Lévi fiai közül négyezerhatszáz vala.

27 Jojada is, ki az Áron fiai között előljáró vala, és ő vele háromezerhétszáz.

28 És az ifjú * Sádók, a ki igen erős vala, és az ő atyja házából huszonkét főember. [u'2 S\xe1m. 15,24.']

29 A Benjámin * fiai közül, a kik Saul atyjafiai valának, háromezer; mert még azok közül sokan hűségesen őrizik vala a Saul házát. [u'r\xe9sz 12,2.']

30 Az Efraim fiai közül húszezernyolczszáz, igen vitézek, a kik az ő nemzetségökben híres férfiak valának;

31 Manassénak félnemzetségéből pedig tizennyolczezer, kik névszerint kijelöltetének, hogy elmenjenek és Dávidot királylyá válaszszák.

32 Az Izsakhár fiai közül, a kik felismerék az idő alkalmatos voltát, hogy tudnák, mit kellene Izráelnek cselekednie, kétszáz főember és az ő rokonaik mind hallgatnak valabeszédjökre.

33 A Zebulon fiaiközül a harczra kimenők, minden hadiszerszámokkal felkészülve, ötvenezeren valának, készeka viadalra állhatatos szívvel.

34 A Nafthali nemzetségéből ezer főember vala; és ő velek paizszsal s kopjával harminczhétezer vala.

35 A Dániták közül, a kik a viadalhoz készek valának, huszonnyolczezerhatszázan voltak.

36 És az Áser fiaiközül a hadakozók és az ütközethez készek negyvenezeren valának.

37 A Jordánon túl lakozók közül, azaza Rúbeniták, Gáditák és a Manasse nemzetségének fele közül, minden viadalhoz való szerszámokkal egyetemben, jöttekszázhúszezeren.

38 Mindezek hadakozó férfiak, a viadalra elkészülve, egy értelemmel mentek vala Hebronba, hogy Dávidot az egész Izráel felett királylyá válaszszák, sőt ezeken kivül is az egész Izráel egy szívvel azonvolt, hogy Dávidot * királylyá válaszszák. [u'vers 23.']

39 És ott maradának Dáviddal harmadnapig, s esznek és isznak * vala; mert az ő atyjokfiai készítettek vala nékik; [u'2 S\xe1m. 5,3.']

40 És úgy a szomszédságukban levők, mint másokIzsakhárig, Zebulonig és Nafthaliig hoznak vala kenyereket szamarakon, tevéken, öszvéreken és ökrökön, eleséget, lisztet, fügét, aszuszőlőt, bort, olajat, vágóbarmokat, juhokat számtalan sokat; mert nagy öröm vala Izráelben.